Bauda už reklamą be leidimo, kada negausite

lauko reklama bauda

UAB DIARO → Pamirškite Baudą Už Reklamą Be Leidimo
Kontaktinis Tel. +370 655 77 738
Plačiau →  www.diaro.lt

 

Bauda už reklamą be leidimo yra skaudus smūgis į jūsų sėkmės užtikrinimą. Prieš įrengiant lauko reklamas, įsitikinkite, jog esate saugus nuo šios baudos.

Reklama yra galingas įrankis, kuris veiksmingai skatina pardavimus įvairiais būdais. Pirma, reklama sugeba sukelti vartotojų poreikį ar norą, suformuoti pageidaujamą prekės įvaizdį ir iškelti pranašumus palyginus su konkurentais. Per vizualinius ir garsinius elementus ji sukuria emocijas, kurios gali paskatinti vartotoją imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, įsigyti produktą.

Reklamos taip pat žymi svarbius momentus, tokius kaip akcijos ar nuolaidos, kurie sukuria skubėjimo jausmą. Ribotas laikotarpis, per kurį galioja akcija, skatina vartotojus greičiau priimti sprendimą dėl pirkimo, nes jie siekia pasinaudoti pasiūlymu ir sutaupyti pinigų.

Be to, reklama gali pabrėžti produktų ar paslaugų unikalumą ir pranašumus, tuo pačiu sukurdama reikalingumą vartotojui. Patraukli, aiški ir informatyvi reklama gali gerokai palengvinti vartotojui sprendimą pasirinkti būtent šią prekę ar paslaugą.

Taip pat reikėtų paminėti internetinės reklamos įtaką pardavimams, kur ji ne tik pritraukia dėmesį, bet kartu ir suteikia galimybę vartotojui nedelsiant atlikti pirkimą per internetą, užtikrinant patogumą ir greitą procesą.

Kodel reikia naudoti reklama

Reklama yra svarbus verslo įrankis, kuris gali turėti daugybę teigiamų pasekmių. Štai keletas priežasčių, kodėl įmonėms reikėtų naudoti reklamą:

 • Produkto ar paslaugos žinomumo didinimas. Reklama padeda pranešti potencialiems klientams apie naujus produktus ar paslaugas, padidina jų žinomumą ir supratimą.
 • Pardavimų skatinimas. Veiksmingai suplanuota reklama gali skatinti vartotojus įsigyti produktus ar paslaugas, didinant įmonės pardavimus ir pelną.
 • Konkurencinės pranašumų pabrėžimas. Reklama leidžia pabrėžti savo produktų ar paslaugų pranašumus palyginus su konkurentais ir įrodyti, kodėl vartotojai turėtų rinktis būtent jus.
 • Auditorijos pasiekimas. Skirtingos reklamos formos gali pasiekti skirtingas auditorijas, leisdamos įmonei pasiekti tikslinę rinką ir pritraukti pageidaujamą dėmesį.
 • Prekės ar paslaugos pozicionavimas. Reklama padeda sukurti norimą prekės ar paslaugos įvaizdį rinkoje ir formuoti vartotojų požiūrį.
 • Rinkodaros strategijos dalis. Reklama yra svarbus komponentas įmonės bendroje rinkodaros strategijoje, padedant formuoti įmonės poziciją rinkoje.
 • Inovacijų pristatymas. Naujų produktų ar paslaugų reklama leidžia efektyviai informuoti rinką apie inovacijas ir patraukti vartotojų dėmesį.
 • Vartotojų lojalumo skatinimas. Nuolaidos, specialios akcijos ir kita reklama gali skatinti vartotojų lojalumą ir skatinti juos grįžti pas įmonę.

Naudodamos reklamą, įmonės gali pasiekti daugybę verslo tikslų ir skatinti savo augimą bei sėkmę rinkoje.

Kada negresia bauda už reklamą be leidimo

Išorinę reklamą draudžiama įrengti be leidimo, išskyrus šiuos atvejus:

1) reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla;

2) reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės;

3) išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama;

4) iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos

Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą;

5) įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;

6) įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.

Bauda už reklamą be leidimo negresia šiais atvejais, todėl prieš įgyvendinant savo reklamos projektą, įsitikinkite, ar jums reikia leidimo ar ne.

Kokios gresia baudos už reklamą be leidimo

Pagal LR reklamos įstatymą galite gauti šias baudas už netinkamą reklamą:

 

 • Už šio įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 procentų jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais,  bet ne daugiau kaip vienas šimtas tūkstančių eurų, arba iki 3 procentų jo pajamų einamaisiais finansiniais metais,bet ne didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių eurų, arba bauda iki 6 procentų jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip du šimtai tūkstančių eurų, arba iki 6 procentų jo pajamų einamaisiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip du šimtai tūkstančių eurų.

 

 • Už priežiūros institucijų laikino įpareigojimo sustabdyti reklamos skleidimą nevykdymą, įpareigojimo nutraukti šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už reklamos, kurios naudojimą reklaminės veiklos subjektas buvo įpareigotas nutraukti, pakartotinį naudojimą, jeigu tai pažeidžia šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, arba Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įpareigojimo paneigti klaidinančią ar neleidžiamą lyginamąją reklamą nevykdymą ar netinkamą vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama trijų šimtų eurų bauda už kiekvieną įpareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo ar reklamos pakartotinio naudojimo dieną.

 

 • Už priežiūros institucijų reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus, o prireikus – ir reklamuojamų prekių ir reklamos pavyzdžius, reikalingus šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimui tirti, nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda iki trijų tūkstančių eurų.

 

 • Už šio įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 5, 15 ir 16 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki trijų tūkstančių eurų.

 

 • Įspėjimas skiriamas ir baudos dydis nustatomas pagalVyriausybės patvirtintą Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę, mastą ir šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

 

 • Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas, padaręs šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, pripažino padaręs pažeidimą, padėjo priežiūros institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažįstama ir tai, kad reklaminės veiklos subjektas yra prisiėmęs kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikėsi iki šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo padarymo ir pateikė tai patvirtinantį reklamos savitvarkos institucijos dokumentą.

 

 • Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą, tęsė šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti, arba jeigu reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala.

 

 • Už šio straipsnio2, 3 ir 4  dalyse nurodytus pažeidimus skiriamos baudos dydis neturi viršyti 3 procentų reklaminės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Jeigu reklaminės veiklos subjektas vykdo veiklą trumpiau negu metus, atsižvelgiama į jo gaunamas pajamas einamaisiais finansiniais metais.

 

 • Bauda ar įspėjimas gali būti skiriami ne vėliau kaip per vienus metus nuo reklamos skleidimo paskutinės dienos, šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais – nuo priežiūros institucijos sprendimo priėmimo dienos, o šio straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – nuo pažeidimo nustatymo dienos. Jeigu reklamos davėjas reklamoje nurodo įsipareigojimus tam tikram laikotarpiui, bauda gali būti skiriama per vienus metus nuo įsipareigojimų laikotarpio paskutinės dienos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo paskutinės reklamos skleidimo dienos.

 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas →  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/asr

 

Pabaigai

Tinkamai suplanuota ir vykdoma reklama gali atsipirkti įvairiais būdais, prisidėdama prie įmonės sėkmės ir augimo. Pirma, tinkamai nukreipta reklama gali sukelti didesnį vartotojų susidomėjimą produktais ar paslaugomis, padidinant jų paklausą rinkoje. Tai gali lemti padidėjusius pardavimus ir, kaip rezultatas, didesnį pelną.

Be to, teisingai parinkta reklama gali sukurti stiprų prekės ar paslaugos įvaizdį ir diferencijuoti ją nuo konkurentų. Sėkminga reklama gali padėti įmonės prekei tapti atpažįstama ir pageidaujama vartotojų tarpe.

Reklama taip pat prisideda prie klientų lojalumo ir ilgalaikio santykių su jais formavimo. Nuolaidos, specialios akcijos arba kiti reklamos elementai gali skatinti vartotojus tapti įmonės lojaliais klientais, sugrįžtantys pirkti dar ir dar kartą. Tik nepamirškite įsitikinti, jog jums negresia bauda už reklamą be leidimo.